Team Xebec
Kiran Bhat
Sowmya Iyer
Anil Bhat
Aparna Tilve
Dattaram Medhekar (Bandu)
Ashish Sadare
Radhika Akolkar
Amar Kalbhor
Abhishek Sahadevan
Binay Sethi
Chaitra Pawar
Ankita Warrier
Aayush Vyas